Konkurs plastyczny

"Medycy, dziękujemy"

Regulamin konkursu plastycznego
dla szkół podstawowych „Medycy, dziękujemy!”
w ramach akcji „Testuj COVID dla nauczycieli”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Medycy, dziękujemy” w ramach akcji „Testuj COVID dla nauczycieli” (dalej „Konkurs”) jest Stowarzyszenie Re:kreatywa, ul. Ruska 46c/5,  50-079 Wrocław, REGON: 020577327, NIP: 8942916766, KRS: 0000283898  (dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Mobile SCANMED System Sp. z o.o., adres: 50-559 Wrocław, ul. Świeradowska 51-57, KRS 0000693673, NIP: 8943113199, REGON: 368207405 (dalej „Fundator”).
 3. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
 5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem konkursu plastycznego dla szkół podstawowych „Medycy, dziękujemy” w ramach akcji „Testuj COVID dla nauczycieli” (dalej „Regulamin”) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 7. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 9. Informacje o Konkursie, jak i niniejszy Regulamin, dostępne będą w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.medycydziekujemy.pl.
 10. Przesłanie Pracy Konkursowej przez Uczestnika rozumiane jest jako jego deklaracja uczestnictwa w Konkursie, zobowiązanie do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie oraz potwierdzenie, iż Uczestnik zapoznał się z Regulaminem, akceptuje wszystkie zawarte w nim postanowienia i spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 2
CEL KONKURSU

Celami Konkursu są:

 1. chęć wyrażenia wdzięczności dla medyków walczących z COVID-19 za ich pracę na rzecz społeczeństwa,
 2. propagowanie postaw społecznych mających na celu wzajemne wspieranie się w trudnych sytuacjach,
 3. zwiększanie społecznej świadomości w zakresie znaczenia profilaktyki przeciwko COVID-19 i innym chorobom,
 4. propagowanie postaw wzajemnej społecznej odpowiedzialności za zdrowie swoje i ludzi, z którymi się spotyka.

§ 3
UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być szkoła podstawowa publiczna lub szkoła podstawowa niepubliczna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej, utworzona i działająca zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, działająca na terytorium Polski (dalej „Uczestnik”) reprezentowana przez Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły lub nauczyciela z danej szkoły, upoważnionego przez jej Dyrektora lub Wicedyrektora do reprezentowania szkoły (dalej „Przedstawiciel Uczestnika”).
 2. Praca Konkursowa może być przygotowana wyłącznie przez uczniów klas I–III Uczestnika biorącego udział w Konkursie.
 3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie samodzielnie rozstrzygną o sposobie przeprowadzenia Konkursu w ramach szkoły.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również̇ ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 4
CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 lutego 2021 r. o godz. 12.00.
 2. Prace konkursowe można przesyłać najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r. do godz. 20.00.
 3. Dni techniczne na sprawdzenie poprawności zakwalifikowanych prac 01-08.03
 4. W dniach 08–14.03.2021 r. Komisja ocenia prace i wybiera minimum 9 najlepszych. 
 5. Ogłoszenie i opublikowanie Prac Konkursowych zakwalifikowanych do etapu finałowego nastąpi dnia 17 marca 2021 r. do godz. 12.00.
 6. W  dniach 18–25.03.2021 r. publiczność głosuje na 9 wybranych przez Komisję Prac Konkursowych na stronie: Medycydziekujemy.pl. 
 7. Zakończenie głosowania w ramach etapu finałowego nastąpi w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 20.00.
 8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 16.00.
 9. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody pocztą elektroniczną na podany przez nich adres e-mail lub telefonicznie na wskazany numer telefonu. Dodatkowo informacje o Zwycięzcach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej www.medycydziekujemy.pl.
 10. Do 15.04 opublikujemy wszystkie prace w e-wystawie (e-wystawa są to prace niekonkursowe, które uczniowie narysowali specjalnie dla medyków).
 11. Do 15.04 każdy uczeń przygotowujący prace dla medyków otrzyma dyplom i podziękowanie.  

§ 5
ZASADY KONKURSU I ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH

 1. Zadaniem Konkursowym jest własnoręczne wykonanie Pracy Konkursowej przez ucznia klas I–III Uczestnika na kartce A4 dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage), której tematem będą podziękowania dla medyków (dalej „Praca Konkursowa”).
 2. Zgłoszenia na Konkurs należy przesłać przez Formularz na stronie: www.medycydziekujemy.pl lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@medycydziekujemy.pl, w temacie wpisując: „Konkurs: Medycy, dziękujemy!”, w formie skanów lub zdjęć wykonanych Prac Konkursowych. Rozmiar pliku zawierający skan lub zdjęcie wykonanej Pracy Konkursowej może mieć maksymalnie 5 MB oraz posiadać rozszerzenie „jpeg” albo „jpg”.
 3. Uczestnik w ramach Konkursu może przesłać dowolną ilość Prac Konkursowych z zastrzeżeniem, że w Konkursie będą brały udział maksymalnie trzy nadesłane Prace Konkursowe od jednego Uczestnika. Jeśli jeden Uczestnik nadeśle więcej niż trzy Prace Konkursowe jest zobowiązany wskazać, które Prace Konkursowe mają brać udział w Konkursie; w przeciwnym wypadku to Komisja zdecyduje, które z nadesłanych Prac Konkursowych od jednego Uczestnika będą brały udział w Konkursie. Wszystkie nadesłane Prace Konkursowe zostaną opublikowane na e-wystawie „Medycy, dziękujemy!” (opis niżej).
 4. Wraz z Pracą Konkursową Uczestnik przesyła również następujące informacje: nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko Przedstawiciela Szkoły, adres email i numer telefonu Przedstawiciela Szkoły, imię i nazwisko oraz wskazanie klasy ucznia będącego autorem każdej Pracy Konkursowej.
 5. Po otrzymaniu od Uczestnika Prac Konkursowych pracownicy Organizatora dokonają anonimizacji otrzymanych Prac Konkursowych i nadadzą im kolejny numer.
 6. Przesłanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza, że jest uprawniony do zgłoszenia Pracy Konkursowej w Konkursie, w szczególności posiada zgody wszystkich autorów Pracy Konkursowej i ich przedstawicieli ustawowych na zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich, spowodowane nieprawdziwością oświadczenia złożonego w niniejszym punkcie. Uczestnik biorący udział w Konkursie zwalnia Organizatora Konkursu od wszelkich roszczeń osób trzecich, mogących wyniknąć z nieprawdziwości niniejszego oświadczenia.
 8. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza, że posiada zgodę przedstawicieli ustawowych uczniów będących autorami Prac Konkursowych na publikację ich danych, w tym w szczególności imienia i nazwiska oraz informacji, w której uczą się klasie.
 9. Praca Konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej, i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej, ani pokazywać w negatywnym świetle Organizatora, marki Mobile SCANMED System, TestujCOVID.pl lub jakiejkolwiek innej marki konkurencyjnej do ww. marek.
 10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac, które nie spełniają warunków Regulaminu lub naruszają przepisy prawa.
 11. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o udziale Uczestnika i uczniów autorów Prac Konkursowych w Konkursie.
 12. Przesyłając Pracę Konkursową na Konkurs, Uczestnik oświadcza, iż opiekunowie prawni każdego ucznia, twórcy Pracy Konkursowej, wyrazili w imieniu swoich podopiecznych zgodę na nieodpłatne korzystanie z Pracy Konkursowej autorstwa swojego podopiecznego na potrzeby Konkursu, tj. do zgłoszenia Pracy Konkursowej, rozstrzygnięcia Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy oraz na rozpowszechnianie Pracy Konkursowej poprzez jej publikację na stronach internetowych, portalach społecznościowych i materiałach drukowanych Organizatora w ramach działań promujących konkurs oraz w celach archiwalnych, a także wyrazili w imieniu swoich podopiecznych zgodę na rozpowszechnianie ich danych osobowych w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie, jak również wyrazili zgodę na udzielenie w ich imieniu licencji na rzecz Organizatora do korzystania z Prac Konkursowych ich podopiecznych będących utworami w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie pól eksploatacji określonych w pkt 13 poniżej.
 13. Uczestnik oświadcza, że z chwilą przesłania Pracy Konkursowej do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w miejscu i czasie, przenoszalnej, niewyłącznej licencji do korzystania z Pracy Konkursowej lub jej elementów stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz wykonywania praw zależnych do niej na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalenie i zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, techniką cyfrową, na nośnikach CD, DVD, USB, wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym,
  b) wprowadzenie do sieci multimedialnej (w tym Internet) w celu rozstrzygnięcia Konkursu, w celach archiwalnych, marketingowych, rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet na dowolnej stronie www, na portalach społecznościowych Organizatora,
  c)
  wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Pracy Konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów, w tym materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a) powyżej oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja obejmuje również prawo do udzielania sublicencji na opisanych w Regulaminie polach eksploatacji oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych modyfikacji Pracy Konkursowej.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia przez Uczestnika i uczniów twórców praw autorskich, innych praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, obowiązujących przepisów prawa ani dobrych obyczajów, a w przypadku roszczeń kierowanych wobec Organizatora, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Uczestnik.
 15. W przypadku podniesienia przeciwko Organizatorowi roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do Prac Konkursowych, dóbr osobistych lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez Organizatora z Prac Konkursowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnik, który zgłosił daną Pracę Konkursową na Konkurs, zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

§ 6
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa (dalej: „Komisja”) składająca się z dziesięciu medyków wybranych przez Organizatora.
 2. W Konkursie są przewidziane cztery Nagrody, przy czym jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę.
 3. Konkurs dzieli się na dwa etapy:

a) etap wstępny, w którym Komisja wybierze minimum dziewięć (9) najlepszych nadesłanych Prac Konkursowych według następujących zasad:

 • dokonując oceny zgłoszonych do Konkursu Prac Konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę: kreatywność, oryginalność, walor artystyczny, inwencję twórczą autora,
 • spośród nadesłanych prac na Konkurs każdy członek Komisji wybiera 30 ulubionych prac i przyznaje danej Pracy Konkursowej od 1 do 100 punktów, przy czym daną ilość punktów członek Komisji może przyznać tylko jednej Pracy Konkursowej,
 • w przypadku, gdy kilka Prac Konkursowych uzyska identyczną liczbę punktów i jednocześnie nie będzie wystarczającej ilości wolnych miejsc do zakwalifikowania danych Prac Konkursowych do etapu finałowego, pomiędzy tymi Pracami Konkursowymi z identyczną liczbą punktów zostanie przeprowadzony etap dogrywkowy, w ramach którego każdy członek Komisji będzie mógł przyznać danej Pracy Konkursowej od 0 do 10 punktów, przy czym daną ilość punktów członek Komisji może przyznać tylko jednej Pracy Konkursowej. Do etapu finałowego zakwalifikowane zostaną Prace Konkursowe, które zdobyły najwięcej punktów w trakcie etapu dogrywkowego w ilości odpowiadającej ilości pozostałych wolnych miejsc w etapie finałowym. W przypadku ponownego remisu punktowego pomiędzy Pracami Konkursowymi i brakiem wystarczającej ilości wolnych miejsc w etapie finałowym powyższa procedura zostanie opisana. Suma punktów uzyskana w etapie dogrywkowym nie będzie brana pod uwagę w etapie finałowym.

b) etap finałowy, w ramach którego finałowe Prace Konkursowe zostaną opublikowane na stronie: www.medycydziekujemy.pl, zostanie przeprowadzony według następujących zasad:

 
 • prace zostaną opublikowane w Galerii Prac,
 • po publikacji finałowych Prac Konkursowych publiczność będzie mogła na stronie: Medycydziekujemy.pl głosować na ulubioną pracę,
 • każda reakcja będzie miała wartość 1 punktu,
 • każdej Pracy Konkursowej głosujący użytkownik może przyznać jedną reakcję,
 • po zakończeniu głosowania w ramach etapu finałowego zostaną podliczone głosy oddane na każdą z Prac Konkursowych,
 • następnie zostaną dodane do siebie punkty zdobyte przez Prace Konkursowe w ramach etapu finałowego oraz uzyskane od Komisji w ramach etapu wstępnego (waga punktacji: 20 – publiczność, 80 – medycy),
 • czworo Uczestników, których Prace Konkursowe zdobędą największą liczbę punktów, w sposób opisany powyżej zostanie Zwycięzcami Konkursu.
 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie: www.medycydziekujemy.pl oraz na stronie Internetowej Fundatora www.TestujCOVID.pl. Dodatkowo Przedstawiciele Uczestników, którzy zostaną Zwycięzcami Konkursu, będą poinformowani o zwycięstwie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Zwycięzcom Konkursu Organizator wyda następujące nagrody (dalej „Nagrody”):

  miejsce 1
  – Aura Air, inteligentna platforma nadzorująca jakość powietrza, m.in. dezaktywująca 99,9% wirusów, bakterii, pleśni i LZO o wartości 4.000,00 zł brutto;
  miejsca 2–4
  –po 50 sztuk testów antygenowych API Covid-Rapid Antigen o wartości 2.150,00 zł brutto, w sumie 150 sztuk o łącznej wartości 6.450,00 zł brutto.
 
 
 
 
 1. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody przewidzianej w Regulaminie Konkursu na nagrodę innego rodzaju lub odpowiednio wypłaty równowartości Nagrody w pieniądzu.
 2. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy przez Organizatora w sposób i w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż do dnia 15.03.2021 roku.
 3. Koszt przekazania Nagród pokryje Organizator.
 4. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest uprawniony, według swojego uznania, do odmowy przyjęcia Nagrody, nie może jednak przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby lub podmioty trzecie.
 5. Uczestnik akceptuje, że w związku z tym, iż przedmiotem Nagród za zajęcie miejsc 2–4 są wyroby medyczne, przy odbiorze Nagród za zajęcie tychże miejsc będzie musiał być obecny wskazany przez Uczestnika medyk (pielęgniarka, lekarz zakładowy lub in.).
 6. Nagrodzeni Uczestnicy zobowiązują się jednocześnie do przechowywania i wykorzystania testów będących przedmiotem Nagród za zajęcie miejsc 2–4 zgodnie z informacjami zawartymi w Instrukcji użytkowania dołączonej do testów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 8. W przypadku, gdy Uczestnik odmówił przyjęcia Nagrody, ulega ona przepadkowi i pozostaje własnością Fundatora.
 9. Przekazanie Nagród zostanie potwierdzone protokołem przekazania Nagrody, który stanowi Załącznik do Regulaminu.
 10. Po ogłoszeniu wyników Konkursu wszystkie nadesłane Prace Konkursowe spełniające warunki niniejszego Regulaminu, w tym również Prace Konkursowe przesłane po upływie terminu zgłaszania Prac Konkursowych, tj. dnia 15 marca 2021 r. po godz. 20.00, zostaną opublikowane na e-wystawie dostępnej na stronie Internetowej Organizatora pod adresem www.medycydziekujemy.pl.m

§ 7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Do kompetencji Komisji Konkursowej należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: testuj@testujcovid.pl z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs”.
 3. Reklamacje można składać w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż do 24 marca 2021 roku do godz. 12.00.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane i dokładny adres Uczestnika, adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia, oraz dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
 5. Organizator rozpatruje wyłącznie reklamacje, które wpłynęły w terminie określonym w Regulaminie.
 6. Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 7. O wynikach postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres email, z którego dokonano zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 8
DANE OSOBOWE

 1. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie w materiałach informacyjnych nazwy i adresu szkoły oraz danych osobowych ucznia – autora nagrodzonej Pracy Konkursowej, tj. imienia i nazwiska oraz klasy, w której uczy się autor nagrodzonej Pracy Konkursowej.
 2. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Konkursie w celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia jest Organizator, tj. Stowarzyszenie Re:kreatywa, ul. Ruska 4c/5,  50-079 Wrocław, REGON: 020577327, NIP: 8942916766, KRS: 0000283898, adres poczty elektronicznej: kontakt@medycydziekujemy.pl.
 3. Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem oraz w innym zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu. Po zrealizowaniu przetwarzania danych osobowych, dane osobowe zostaną usunięte. Administrator może jednak zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.
 6. Każda osoba fizyczna, której dane będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem, ma prawo: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do wzięcia udziału przez Uczestnika w Konkursie i otrzymania Nagrody.
 8. Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych wszystkich osób fizycznych uczestniczących z ramienia Uczestnika w Konkursie, w szczególności uczniów lub pracowników.
 9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2021 r. i obowiązuje do dnia 30 marca 2021 r.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie trwania Konkursu, pod warunkiem, że nie wpłynie to na uprawnienia uczestników Konkursu.
 5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestnika spowodowane działaniem Uczestnika, które jest sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 6. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.

Regulamin opracował: mec. Jędrzej Miklas z Miklas – Kancelarii Prawnej